Sviatosti

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak. Ďalšie sviatosti sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť pokánia a eucharistia.

Iba raz sa prijíma krst, birmovanie a posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Manželstvo je možné znova prijať po ovdovení. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie.

Sviatosť posvätnej vysviacky a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

  1. Krst
  2. Birmovanie
  3. Eucharistia (sväté prijímanie)
  4. Sviatosť pokánia (svätá spoveď)
  5. Pomazanie chorých
  6. Posvätná vysviacka (posvätný rád – diakon, presbyter (kňaz), biskup)
  7. Manželstvo

Comments are closed.